Poskytované služby v oblasti dotací

Nabízíme své služby zájemcům o získání finančních prostředků ze strukturálních fondů ČR a z Evropských dotačních programů a zároveň i služby v rámci adminitrace již schváleného projektu po dobu jeho realizace. Náš projektový management pracuje na bázi individuálního přístupu a vzájemné spolupráce.

Máte-li ucelenou koncepci svého projektového záměru, nabízíme vám následující postup:

1)   Úvodní konzultaci vašeho projektového záměru

2)   Vyhledání vhodné možnosti získání dotace, tj. vhodného programu a zároveň příslušné výzvy v jejímž termínu bude možné požádat o dotaci, průběžné sledování harmonogramu výzev a jeho aktualizací

3)   Seznámení se základními požadavky a podmínkami příslušné vybrané výzvy ( výzvy specifikuje oprávněného žadatele, cíle a způsobilé výdaje projektu a procsntuální rozsaha výši poskytované dotace )

V případě reálné možnosti získání dotace v rámci vhodného dotačního programu a vašeho zájmu o realizaci projektového záměru, uzavřeme s vámi rámcovou Smlouvu o poradenské činnosti. Obsahem této smlouvy je samotná příprava a realizace projektové žádostio dotaci v úzké spolupráci se žadatelem. Tato služba zahrnuje informace o povinných a nepovinných přílohách k projektové žádosti o dotaci a základní projektové poradenství.

Příprava a realizace projektové žádosti zahrnuje:

1)  Konzultace vašeho projektového záměru s implementační agenturou, zastupující poskytovatele dotace

2)  Zpracování příslušné projektové žádosti včetně povinných příloh

3)  Analýzu studie proveditelnosti

4)   Finanční plán realizovatelnosti projektu / rozpočet projektu

5)   Časový harmonogram projektu

6)   Publicitu projektu

7)   Podání žádosti na implementační agenturu ve stanoveném termínu výzvy

Rozsah spolupráce je závislý na typu projektu a žadatele. Zpracováváme investiční i neinvestiční projekty. V souvislosti s typem projektu se liší i podklady, které od vás pro svou práci budeme potřebovat, ale s tím vás seznámíme již při úvodní konzultaci vašeho projektového záměru.

Žadatelem o dotaci mohou být malé, střední a velké podniky, municipality, ale i rozpočtové a neziskové organizace, záleží na dotačním programu a na příslušné výzvě.

Administrace schváleného projektu po dobu jeho realizace zahrnuje :

1)  evidenci způsobilých nákladů v rámci požadovaných systémů ( e-account, Benefit7 apod. )

2)  zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, včetně povinných příloh

3)  komunikaci s projektovým manažerem poskytovatele dotace v rámci realizace projektu